โครงการ เยาวชนยุคใหม่รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม”

โครงการ เยาวชนยุคใหม่รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม”

ระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ดำเนิน “โครงการ เยาวชนยุคใหม่รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม” โดยมีอาจารย์นิพล เอกอุดม กล่าวรายงานโครงการ โดยคณะผู้จัดมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้เยาวชนรู้รักสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความห่วงแหนในทรัพยากรป่าไม้และแหล่งน้ำ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาปฏิบัติและถ่ายทอดความรู้แก่ครอบครัว ชุมชนและสังคมต่อไป ในงานนี้ ผศ.ดร.อธิสิทธิ์ นุชเนตร รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ประจำพื้นที่ วิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นประธาน กล่าวเปิดโครงการ ในโครงการคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เข้ารับการบรรยายเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและผลกระทบที่จะได้รับพร้อมแนวทางในการป้องกัน โดยคุณคมสัน หงภัทรคีรี ผู้จัดการศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี และทำกิจกรรม CSR และกิจกรรม เยี่ยมชมระบบนิเวศป่าชายเลน โดยวิทยากรชุมชน ณ ณ ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เข้า รับฟังการบรรยาย เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวพระราชดำริ โดย นายสุพจน์ จิตละเอียด วิทยากร พร้อมร่วมปล่อยพันธุ์ปู เละกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ วนอุทยานปราณบุรีตำบล ปากน้ำปราณบุรี อำเภอ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์