การประชุมเพื่อติดตามงานศูนย์บริการวิชาการของคณะ ในวิทยาเขตวังไกลกังวล

การประชุมเพื่อติดตามงานศูนย์บริการวิชาการของคณะ ในวิทยาเขตวังไกลกังวล

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ  เปียสนิท ดร.ฉลอง รัตนพงษ์ และอาจารย์นพดล  สายคติกรณ์ ตัวแทนคณะบริหารธุรกิจ พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล เข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตามงานศูนย์บริการวิชาการของคณะ ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นประธานในการประชุมเพื่อติดตามงานศูนย์บริการวิชาการของคณะฯ โดยมี ดร.ฟ้าใส สามารถ รองอธิการบดี เป็นผู้ดำเนินการติดตามงานศูนย์บริการวิชาการของคณะฯ ในวิทยาเขตวังไกลกังวล เพื่อให้ศูนย์บริการวิชาการดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล