โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการจัดการองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการจัดการองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการจัดการองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ จัดโดยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร  นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นประธาน ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากร โดยโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทราบแนวทางและรูปแบบในการดำเนินการให้บุคลากรได้เห็นความสำคัญและเข้าสู่กระบวนการจัดทำผลงานทางวิชาการ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีการเขียนตำราและเอกสารทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งมีกำหนดการจัดโครงการในระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมมธุรดา ชั้น 2 ราชมงคลชมคลื่น