ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ได้รับรางวัล ใน งานสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ประกอบด้วย 

นางสาว วริษา มัชฌิมวงศ์ (นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นวัตกรรมมัลติมีเดีย)
รางวัล ชนะเลิศ อันดับ 1 การตอบคำถามด้านบริหารธุรกิจและการประกวดสื่อ

นาย ธีรภัทร หวังกรองทอง (นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นวัตกรรมมัลติมีเดีย)
รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 การตอบคำถามด้านบริหารธุรกิจและการประกวดสื่อ

นางสาว แสงระวี เหล้กดี (นักศึกษาชั้นปีที่ 3 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของ น.ศ. (The Best Practice)