วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 ผศ.ดร.อธิสิทธิ์ นุชเนตร รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจประจำพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล โครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2561 คณะบริหารธุรกิจ พร้อมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งในได้รับเกียรติ ผศ.นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นประธานพร้อมกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านวิชาชีพให้แก่นักศึกษา จากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมความร่วมมืออันดีระหว่าง คณะบริหารธุรกิจ ต่อบุคลและสถานประกอบการณ์ ทั้งนี้จัดให้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ แนวทางการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาในสถานประกอบการ โดย คุณมนัสชนก เทพพุก ผู้จัดการบริษัท หัวหิน พรอพเพอร์ตี้ จำกัด และนักศึกษาตัวแทนสาขาวิชา นำเสนอผลงาน ด้านสหกิจ ประกอบด้วย นางสาวกานต์สีรี นามเดช สาขาวิชาการบัญชี นางสาวปุณยาพร พุ่มซ้อน สาขาวิชาการจัดการ นายสุรัตน์ ม่อนละมูน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ นางสาวณัฏฐยาน์ กวดขันธ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และนางสาวณัฐณิชา เปรียบปราง (นำเสนอภาคภาษาอังกฤษ) สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ณ หอประชุมปกเกล้าราชมงคล