“โครงการทำบุญร่วมใจ สานสายใยบริหาร สร้างคนดีสู่สังคม”

“โครงการทำบุญร่วมใจ สานสายใยบริหาร สร้างคนดีสู่สังคม”

     วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 ผศ.ดร.อธิสิทธิ์ นุชเนตร รองคณบดีประจำพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล คณะบริหารธุรกิจ จัด”โครงการทำบุญร่วมใจ สานสายใยบริหาร สร้างคนดีสู่สังคม” โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 เข้าร่วม ในงานนี้ ผศ.นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีกิจกรรม การทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 9 รูป การมอบทุนการศึกษาจากวัดบุษยบรรพต (วัดเขาต้นงิ้ว) จำนวน 4 ทุน แก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้แก่ นส.อารีทิพย์ สิงโตทอง, นส.พัชรวดี แก้วกรต, นส.ดวงหทัย พาทัน, และนายกฤต จิตจารุวงศ์ มอบทุนแก่อาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ ผศ.ดร.พิมพ์ปวีณ์ มะณีวงค์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี และผศ.สมใจ ศรีเนตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ จากนั้น ผศ.นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล มอบรางวัลสนับสนุนผลงานทางวิชาการ บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ แก่ ผศ.พัชราภรณ์ ชัยพัฒนเมธี อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ, ดร.อังคณา จัตตามาศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ, และอ.เพียงฤทัย หนูสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ นอกจากนี้คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ยังได้รับฟังการบรรยายธรรมเทศนา หัวข้อ “ธรรมะสร้างภูมิคุ้มกันยุคดิจิทัล” จาก พระครูวิจิตรธรรมวิภัช เจ้าคณะอำเภอหัวหิน และเจ้าอาวาสวัดบุษยะบรรพต (วัดเขาต้นงิ้ว) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา