ขอแสดงความยินดีกับการ รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชา

ขอแสดงความยินดีกับการ รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์ วีรปรีชาชัย ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

ดร.ฉลอง  รัตนพงษ์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

อาจารย์กรรณิกา  บุญเกษม ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

อาจารย์สุภาพร เพชรัตน์กูล ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563