รายชื่อบัณฑิต ปีการศึกษา 2561

2581051541112จักรรินทร์จุกะแจะ
2581051541113จิราพรรณทับทิม
2581051541114ดวงนภาเกษมสุขไพศาล
2581051541115พรทิพาคชพงษ์
2581051541116มณฑิชารัตนภิรมย์
2581051541130พรนภาดารักษ์
2581051541133วิวัฒน์ทองสุข
2581051541134อรปรียาไชยรักษ์
2581051741103พัชราภรณ์บ่อน้อย
2581051741113ณกฤชรัตนวงศา
2581051741115นรวิชญ์โต๊ะเจริญ
2581051741117วศินทองมี
2581051741123พิศิษฐ์คงดี
2581051741125สุวรรณรัตน์พุทธอุปถัมภ์
2581051741126อารญาหลวงอี่
2581051741129สุมาลีนันตเคนทร์
2581051741130อภิญญาทองดีเลิศ
2581051741132ชูศักดิ์อินทร์ถึก
2581051741133ณัฐณิชาพิสิษฐ์คุณานนท์
2581051741134ปฐมาวดีเปี่ยมพอดี
2581051741135ศิริรัตน์จับใจ
2601051541302กัมปนาทแก้วม้า
2601051541303กาญจนาทัดจันทร์
2601051541304กายส่องสุข
2601051541305เกสรามาสทอง
2601051541306จักรพันธ์พรมยัง
2601051541307ชนะวัตรมนตรีประสาท
2601051541308ชลลดาเค้าแดง
2601051541310ฐิติมนบุญสนอง
2601051541312ณัฐิวุฒิฉิมมณี
2601051541313ดาราวรรณสินสมบุญ
2601051541314ธีรดิถต์แสงปัญญา
2601051541315นนทวัฒน์งามเชย
2601051541316นพดลศรีสนธิ์
2601051541317นัฐวุฒิถิ่นวงษ์ยอด
2601051541318ปิยธิดาแซ่ซิ้ม
2601051541319พัณณิตาทองคำ
2601051541320แพรวพรรณทิพย์บำรุง
2601051541321ภัคจิราสมหมาย
2601051541322ยอดขวัญเทียนทอง
2601051541323รัตนาชัยโชต
2601051541324วรินญาแจ่มน่าน
2601051541326วศินีวงศ์ฉัตรทอง
2601051541327วัชรินทร์หลังมี
2601051541328วันฉัตรเขาทอง
2601051541330ศิริมาถาวร
2601051541331สุภัสสรไขแสง
2601051541332สุรพงษ์คงบุญรักษ์
2601051541333อดิศรนวลสา
2601051541334อมรรัตน์สิทธิเดช
2601051541336อรอุมามากศรี
2601051541339ธรรศเพียรโรจน์
2601051541341ธรรมภรณ์จีนเย็น
2601051541342รัตนมนนิลเถื่อน
2601051541343สิริวิมลสมยันพล
2601051541344สิทธิชัยพรามณี
2601051541345จุฑามาศเพชรอยู่
2601051541346อารัญญาพุ่มโศก
2601051541349ปกากานต์ศรีมาลานนท์
2601051541350ศิริรัตน์วิชัยดิษฐ์
2601051541351ธนวรรณเกิดท้วม
2601051541353อภิชญาดอนรอดไพร
2601051541354ปวีณาทิพยากุลรักษ์
2601051541356อินทิราพุฒเจือ
2601051541359จิราภรณ์จิตรักวงศ์สกุล
2601051541361ปรียาวดีคำวัน
2601051541362วาสนาบุญปัญญา
2601051541364ปัทมาวรรณผ่ามวันญวน
2601051541365บุษกรสังขนันท์
2601051541366มาริสาบุญมี
2601051541371อริยาคงเหมาะ
2601051541372วราลีคงเหมาะ
2601051541374วรัญญาประสงค์กิจ
2601051541375วิลาวรรณทับทิมหิน
2601051543306ณรงค์ฤทธิ์รักวัฒนศิริกุล
2601051543309ธัญญลักษณ์หญ้างวงช้าง
2601051543310ลักษิกาพรแตงทอง
2601051543316ปฐมาวดีรัตนบุรี
2601051543317ศิญาณีเอียงสมบูรณ์
2601051543319มนัสเสห์จันทร์อุปถัมภ์
2581051541332ภัทรพงศ์ปั้นพิพัฒน์
2581051542345ธันยพรทวีมาก
2591051541373ณัฐริกาพลรักษา
2591051541378พงศกร รอดเพชร์

เรียนจบเหลือ
4 ปี [58]24213
เทียบโอน [60]56533
สมทบ [60]761
ตกรุ่น2
เทียบโอน [59]2
รวมเข้ารับ 6184