BAKKW-

บธ.บ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

Bachelor of Business Administration Program in Business English

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)

ชื่อย่อ (ไทย)
บธ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Business Administration (Business English)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.B.A. (Business English)

กลุ่มวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนทั้งหมด
144 หน่วยกิต

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
– สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

รูปแบบหลักสูตร
ภาคปกติ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

แนวทางการประกอบอาชีพ
– หน่วยงานภาครัฐ เช่น เจ้าหน้าที่พนักงานสังกัดหน่วยงานรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ด้านธุรกิจต่างประเทศ ด้านการประชาสัมพันธ์ หรือติดต่อประสานงานต่างประเทศ เป็นต้น
– หน่วยงานภาคเอกชน เช่น เจ้าหน้าที่พนักงานด้านการติดต่อประสานงานต่างประเทศ ด้านสายการบิน ด้านธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจการโรงแรม เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน เลขานุการบริษัท หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ เป็นต้น