วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพ สู่สังคมการประกอบการ”


พันธกิจ (Mission)

  1. ผลิตบัณฑิตด้านศิลปวิทยาที่มีคุณภาพ สามารถก้าวสู่สังคมการประกอบการ
  2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่า สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม
  3. เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการแก่สังคมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนในเขตท้องถิ่น
  4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาไทย
  5. บริหารจัดการเพื่อพัฒนาองค์กรเข้าสู่องค์กรคุณภาพ
  6. พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
  7. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ

ค่านิยมหลัก (Core Valuse)

  1. การแสวงหาความรู้ ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและองค์กร
  2. การมีจริยธรรมและมนุษยสัมพันธ์
  3. การสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์กร