คณะผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ

วิทยาเขตวังไกลกังวล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย์

ASST.PROF.PRANOM THANGPREECHARPARNICH
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิสิทธิ์ นุชเนตร

ASST.PROF.DR.ADHISIDDHI NUJNETRA
รองคณบดีประจำพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล