แบบคำร้อง งานทะเบียนนักศึกษา


1. แบบคำร้องขอแก้ระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) 


2. ใบคำร้องขอลงทะเบียนเรียน   


3. ใบคำร้องขอผ่อนผันชำระเงินค่าลงทะเบียนของนักศึกษา (แบบ 2 งวด)  


4. ใบคำร้องขอผ่อนผันชำระเงินค่าลงทะเบียนของนักศึกษา (แบบ 3 งวด)  


5. ใบคำร้องขอถอนเงินค่าลงทะเบียน  


6. แบบเพิ่มวิชาเรียน  


7. แบบถอนวิชาเรียน  


8. แบบเปลี่ยนวิชาเรียน  


9. แบบขอเปลี่ยนวิชาเรียนแทน  


10. ใบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกิน  


11. ใบคำร้องขอลงทะเบียนข้ามสถานศึกษา  


12. คำร้องขออนุญาตสอบพิเศษ  


13. คำร้องขอลาออก  


14. ใบคำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  


15. ใบคำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาเพื่อแก้ระดับคะแนน ม.ส.


16. คำร้องขอกลับเข้าศึกษา  


17. ใบคำร้องขอผ่อนผันการพ้นสภาพ  


18. คำร้องขอโอนย้ายมหาวิทยาลัย  


19. คำร้องขอโอนย้ายสาขาวิชา-คณะ  


20. แบบขอเอกสารการศึกษา  


21. แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา  


22. คำร้องขึ้นทะเบียนบัณฑิต  


23. คำร้องขอเลื่อนการรับพระราชทานปริญญาบัตร  


24. ใบคำร้องขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล  


25. ใบคำร้อง ลาป่วย ลากิจส่วนตัว


26. คำร้องทั่วไป