สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ได้จัดตั้งวิทยาเขตแห่งที่ 30 ขึ้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้ชื่อว่า “วิทยาเขตวังไกลกังวล” ซึ่งเป็นชื่อที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นชอบให้ใช้กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศจัดตั้งวิทยาเขตแห่งนี้เมื่อวันที่ 30  พฤษภาคม 2533  โดยระบุเหตุผลสำคัญของการจัดตั้งไว้ว่าเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เนื่องในศุภดิถีทรงเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา และเพื่อที่จะขยายการศึกษาวิชาชีพระดับสูงให้ประชาชนในส่วนภูมิภาคได้มีโอกาสพัฒนาความรู้  ความคิด ในการดำรงชีวิต ทั้งเป็นการผลิต และพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Southern Seaboard) ของรัฐบาล

 

เหตุผลสำคัญอีกประการหนึ่งของการจัดตั้งวิทยาเขต เนื่องมาจากการเกิดวาตภัยพายุใต้ฝุ่นเกย์ในบริเวณ 3 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ชุมพร  ระนอง  ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อปี พ.ศ.2532 ทำให้ประชาชนบางส่วนในพื้นที่ ดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน รัฐบาลจึงได้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือ โดยให้ส่วนราชการร่วมแก้ไขปัญหา และให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนภายใต้ “แผนฟื้นฟูบูรณะและพัฒนาจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียง” หน่วยงาน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้นำเสนอโครงการเข้าแผนเพื่อฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ดังกล่าว ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ  กรมต่างๆ ได้เสนอโครงการเข้าแผน เช่น โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการประมงชุมพร ของกรมอาชีวศึกษา ในส่วนของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลนั้น กระทรวงศึกษาธิการได้เสนอให้ จัดตั้งวิทยาเขตขึ้นที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานดังกล่าวด้วย

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตระหนักในบทบาทหน้าที่ ภารกิจ และความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ จึงได้สนองนโยบายของรัฐบาลโดยเร่งดำเนินการจัดทำโครงการจัดตั้ง “วิทยาเขตวังไกลกังวล” จนสามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รุ่นแรก จำนวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการท่องเที่ยว และสาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาละ 30 คน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2533 และได้เปิดเรียน เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2533 ซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และในปี 2533 เป็นปีครบรอบ 90 พรรษา ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ดังนั้น  จึงกล่าวได้ว่าการเริ่มต้นของวิทยาเขตวังไกลกังวล มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่สำคัญของชาติ

 

การจัดตั้งวิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีความก้าวหน้าตามลำดับซึ่งมีเหตุการณ์ และเรื่องราวที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นที่น่าบันทึกไว้ดังนี้

17 เมษายน 2533  กระทรวงศึกษาธิการมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 0212/11868 ลงวันที่ 17 เมษายน 2533 แจ้งสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เกี่ยวกับผลการประชุมร่วมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อ 16 เมษายน 2533  เกี่ยวกับการพิจารณา “แผนงานฟื้นฟูบูรณะและพัฒนาจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียง” และได้เชิญ  ผู้แทนของสถาบันฯ  ไปร่วมประชุมเมื่อ 18 เมษายน 2533

20 เมษายน 2533 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ได้เสนอโครงการจัดตั้งวิทยาเขตวังไกลกังวลต่อกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี

15 พฤษภาคม 2533 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการจัดตั้งวิทยาเขตวังไกลกังวล

16 พฤษภาคม 2533 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มีคำสั่งที่ 846/2533 แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดตั้งวิทยาเขตวังไกลกังวล  โดยมี พ.ต.เพียร จรรย์สืบศรี  เป็นที่ปรึกษา นายนคร ศรีวิจารณ์ เป็นประธาน และนายมัย  สุขเอี่ยม  เป็นเลขานุการคณะกรรมการ  ได้มีการประชุมรวม 7 ครั้ง

30 พฤษภาคม 2533  กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศจัดตั้งวิทยาเขตวังไกลกังวล

15 มิถุนายน 2533 เริ่มจำหน่ายใบสมัครให้แก่นักศึกษารุ่นแรกใน 2 สาขาวิชา ได้แก่   สาขาวิชาการท่องเที่ยว และสาขาวิชาการโรงแรม โดยใช้อาคารทหารมหาดเล็กของโรงเรียนวังไกลกังวล เป็นสถานที่จำหน่ายใบสมัคร

27 มิถุนายน 2533  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชทานรางวัลแก่นักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล ประจำปี 2533 และโปรดเกล้าให้ผู้แทนของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ร่วมเข้าเฝ้า

12 สิงหาคม 2533  เริ่มเปิดเรียนวันแรก โดยมีนักศึกษา จำนวน 58 คน จำแนกเป็นสาขาวิชาการท่องเที่ยว 29 คน และสาขาวิชาการโรงแรม 29 คน

ปี พ.ศ. 2534 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวลจัดตั้งขึ้นโดยเริ่มแรกเปิดสอน 2 สาขาวิชา คือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และภาษาธุรกิจ สาขาวิชาละ 30 คน

ปี พ.ศ. 2540  เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม

ปี พ.ศ. 2541  เปิดสอนระดับปริญญาตรี เปิดสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

ปี พ.ศ. 2543  เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี

ปี พ.ศ. 2544  เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

ปี พ.ศ. 2445  เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชาการบัญชีและระบบสารสนเทศ

 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ได้จัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และได้มีการแบ่งส่วนราชการในระดับคณะ โดยที่คณะบริหารธุรกิจ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินั้น และคณะบริหารธุรกิจ  วิทยาเขตวังไกลกังวล ก็เป็น  1  ใน  3  คณะพื้นที่อยู่ในการดูแลของคณะบริหารธุรกิจ ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์