Junior English Camp

Junior English Camp

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 อาจารย์นิพล เอกอุดม หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ อาจารย์ลักขณา บุญณรงค์ คณาจารย์ และสโมสรนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ Junior English Camp ให้กับโรงเรียนรัชตะวิทยาโดยมีนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยเป็นการบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอนและบริการวิชาการ