KKW​ Open​ house​ 2018

KKW​ Open​ house​ 2018

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.​อธิสิทธ์​ นุชเนตร​ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ​ คณาจารย์​ แจ้งหน้าที่​และนักศึกษา​ เข้าร่วม​ โครงการ​ KKW Open​ HOUSE 2018​ แสดงผลงาน​ ทางวิชาการ​ ในงานผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นประธานเปิดโครงการ KKW OPEN HOUSE 2018 “เปิดบ้านนวัตกรรมเทคโนโลยี เส้นทางสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขต วังไกลกังวล และร่วมแถลงข่าวพร้อมกับคณะผู้บริหารทั้ง 5 คณะ ของวิทยาเขตวังไกลกังวล ณ ห้องประชุมมธุรดา อาคารปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว (บ้านราชมงคลชมคลื่น) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย 1. ดร.รักชนกชรินร์ พูลสุวรรณนธี คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 2. นายดนัย วินัยรัตน์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิสิทธิ์ นุชเนตร รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ คีรีรัตน์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรี ปานศิริ รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา กิจกรรมการแสดงผลงานทางวิชาการ กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพร้อมและทักษะทางวิชาการ สำหรับใช้เป็นแนวทางสู่บัณฑิตนักปฏิบัติและแนวทางในการเรียนต่อไป จากนั้น คณะผู้บริหารร่วมตอบข้อซักถามจากสื่อมวลชน โดยมีสถานศึกษาจากโรงเรียนรักษ์วิทยา, โรงเรียนปากน้ำปราณบุรี, โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย, วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี, และ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เข้าร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นประธานเปิดโครงการ KKW OPEN HOUSE 2018 “เปิดบ้านนวัตกรรมเทคโนโลยี เส้นทางสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขต วังไกลกังวล และร่วมแถลงข่าวพร้อมกับคณะผู้บริหารทั้ง 5 คณะ ของวิทยาเขตวังไกลกังวล ณ ห้องประชุมมธุรดา อาคารปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว (บ้านราชมงคลชมคลื่น) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย 1. ดร.รักชนกชรินร์ พูลสุวรรณนธี คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 2. นายดนัย วินัยรัตน์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิสิทธิ์ นุชเนตร รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ คีรีรัตน์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรี ปานศิริ รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา กิจกรรมการแสดงผลงานทางวิชาการ กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพร้อมและทักษะทางวิชาการ สำหรับใช้เป็นแนวทางสู่บัณฑิตนักปฏิบัติและแนวทางในการเรียนต่อไป จากนั้น คณะผู้บริหารร่วมตอบข้อซักถามจากสื่อมวลชน โดยมีสถานศึกษาจากโรงเรียนรักษ์วิทยา, โรงเรียนปากน้ำปราณบุรี, โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย, วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี, และ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เข้าร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้