วิชาชีพพื้นฐานที่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สามารถเข้าเรียนได้ทุกคน และเป็นวิชาที่นักศึกษาต้องมีผลการเรียนผ่านในทุกรายวิชาในหมวดนี้