หลักการ บทบาทและหน้าที่ของระบบปฏิบัติการ การจัดการกระบวนการ กระบวนการ การจัดกําหนดการซีพียู การประสานเวลากระบวนการ การติดตาย การจัดการหน่วยเก็บข้อมูล การจัดการหน่วยความจํา  หน่วยความจําเสมือน  การจัดการหน่วยเก็บรอง  ระบบแฟ้ม  โครงสร้างและเนื้อหาของระบบไดเรกทอรี  การจัดการกับแฟ้ม  แนวคิดของการรักษาความปลอดภัย  การป้องกัน  การควบคุม  การเข้าใช้งาน  การตรวจสอบรับรอง และการสํารองข้อมูล