แนวคิดเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูล  สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล คุณสมบัติของฐานข้อมูล  องค์ประกอบของระบบจัดการฐานข้อมูล  แบบจำลองฐานข้อมูล แบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ การออกแบบระบบ ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์          ความบูรณภาพของข้อมูล  รูปแบบบรรทัดฐาน   ภาษาเอสคิวแอล  ความมั่นคงของระบบฐานข้อมูล การบริหารฐานข้อมูลเบื้องต้น

          Concepts of database and management system; database architecture; characteristics of database system; component of database management system; database model; entity relationship model; relational database design;        data integrity; normalization; structured query language (SQL); database security; basic of database administration