“MOVE UP – ยกระดับพร้อมขับเคลื่อน”

“MOVE UP – ยกระดับพร้อมขับเคลื่อน”

วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมงานเปิดตัวค่านิยมองค์กร “MOVE UP – ยกระดับพร้อมขับเคลื่อน” เพื่อมุ่งมั่นปลูกฝังให้บุคลากรมีค่านิยมองค์กร “MOVE UP – ยกระดับพร้อมขับเคลื่อน” และยึดถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน คือการก้าวสู่นวัตกรรม มีความคิดสร้างสรรค์ในการใฝ่หาความรู้ใหม่ตลอดเวลา สร้างจิตสำนึกในความเป็นเจ้าขององค์กร ดำเนินงานเน้นคุณค่าตามภาระหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม โปร่งใส ทำงานด้วยความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน พร้อมเรียนรู้และยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาตนเอง และร่วมกันยกระดับพร้อมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่อนาคตที่ดีไปด้วยกัน คิดแล้วต้องทำ ต้องขับเคลื่อนต่อไปอย่างแข็งขัน โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี คณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน ณ อาคารสิรินธร ชั้น 5 มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

CR.ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์