ปรัชญา (Philosophy)

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นแหล่งวิทยาการด้านบริหารธุรกิจ มุ่งผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีความสามารถด้านการบริหาร มีความรอบรู้ด้านธุรกิจ มีทักษะความชำนาญด้านวิชาชีพในระดับสากล ตลอดจนมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม


เป้าประสงค์ (Purposes)

  1. ผู้สำเร็จการศึกษา มีความรู้ ความสามารถด้านบริหารธุรกิจ ที่มีคุณภาพและคุณธรรม
  2. มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ชุมชน และสังคม
  3. คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการส่งเสริมให้มีคุณภาพและศักยภาพเพิ่มขึ้น
  4. บุคลากร ชุมชนและสังคมได้รับบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและสังคม
  5. มีโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล ส่งผลให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี
  6. มีกิจกรรมหรือการบริการด้านทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีการบูรณาการกับภารกิจด้านอื่น
  7. มีระบบและกลไกสนับสนุนการดำเนินงานของคณะและสาขาวิชาที่มีคุณภาพให้มีศักยภาพสูงขึ้น